^Back To Top
 • 1 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 2 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 3 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 4 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 5 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
baner

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

STATYSTYKA

Odsłon artykułów:
251035

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Składka członkowska

Składkę członkowską w wysokości 150 zł miesięcznie prosimy przekazywać
do 10-go każdego miesiąca (oprócz miesięcy wakacyjnych: lipca i sierpnia) na konto bankowe:


MKS "Swim Academy Termy Jakuba" Oława, ul. 1 Maja 33A

Bank Spółdzielczy w Oławie
04 9585 0007 0010 0019 7976 0001

wpisując w tytule wpłaty: "składka, nazwisko i imię dziecka, miesiąc"

 

Od roku szkolnego 2021/2022 składka członkowska wynosi 150 zł. Ze składek członkowskich klub finansuje swoją działalność statutową: szkolenie dzieci i młodzieży, zakup odzieży sportowej dla zawodników, zakup sprzętu sportowego do pływania, dofinansowanie kosztów obozów sportowych, organizacja zawodów sportowych (mikołajkowych, z okazji Dnia Dziecka, ogólnopolskich mistrzostw Oławy w pływaniu), finansowanie wyjazdów na zawody sportowe. Składka członkowska nie jest wyłącznie opłatą za wejściówkę na basen.

Prosimy o systematyczne wnoszenie opłaty członkowskiej od września do czerwca, bez względu na święta, przerwy, choroby itp. Składki członkowskie pozwalają nam na codzienną działalność.

Kadra szkoleniowa

mm Magdalena Mruk - absolwentka AWF Gorzów Wielkopolski, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, instruktor pływania (16-letnia praktyka), sędzia pływania PZP, starszy ratownik WOPR, płetwonurek PADI (certyfikat Open Water Diver). Wielokrotna mistrzyni Polski w pływaniu, multimedalistka mistrzostw Polski oraz zawodów międzynarodowych w kategoriach od juniora do seniora, reprezentantka kadry narodowej w pływaniu.
jb1 Jacek Bereżnicki - absolwent AWF Wrocław, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, instruktor pływania, ratownik WOPR, trener II klasy lekkiej atletyki i piłki nożnej, dyplom masażysty, Kurs Podstawowy Koncepcji Halliwick®, koordynator Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie. Wielokrotnie organizował i pracował jako instruktor podczas obozów nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Były zawodnik Moto-Jelcza Oława (zdobywca V miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Nożnej w 1986 roku). Obecnie amatorsko uprawia kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe i triathlon.
gf1 Grzegorz Fidala - absolwent AWF Wrocław, nauczyciel wychowania fizycznego na stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, trener II klasy pływania, ratownik WOPR, studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej, instruktor odnowy biologicznej, dyplom masażysty, Kurs Podstawowy Koncepcji Halliwick®, wieloletnia praca szkoleniowa w pływaniu. Kilka sezonów trenował koszykówkę. Obecnie nadal amatorsko gra w koszykówkę oraz startuje w maratonach na rolkach.

mbychmini

Maciej Bych - absolwent AWF Wrocław - trener II klasy,  nauczyciel wychowania fizycznego.Absolwent AWF Warszawa - trener personalny, instruktor narciarstwa, instruktor bodybuilding. Absolwent Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu- dietetyk sportowy.Absolwent Therapy Fitness School - instruktor kinezyprofilaktyki. Absolwent Functional Movement Systems - 1 stopień - kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym. Ratownik WOPR, Płetwonurek PADI OWD. Opiekun żywieniowy i motoryczny Złotej Medalistki Mistrzostw Polski Juniorów /2019/ w pływaniu na grzbiecie Adeli P. Od ponad 10 lat zajmuje się indywidualnym przygotowaniem motorycznym piłkarzy, tancerzy, koszykarzy, pływaków, biegaczy i osób prywatnych. Nauczyciel dietetyki i promocji zdrowia w Zespołe Szkół im. Korczaka w Jelczu-Laskowicach. Licencjonowany Zawodnik - Amator w Triathlonie

Zarząd

Skład Zarządu MKS "Swim Academy Termy Jakuba" Oława:

kc  Krystyna Cecko - Prezes Zarządu
gf  Grzegorz Fidala - Wiceprezes Zarządu
jb  Jacek Bereżnicki - Sekretarz Zarządu

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Maciej Hołyński - Przewodniczący Komisji

Jacek Urban - Członek Komisji

Adam Sandryk - Członek Komisji

 

 

 

 

 

 

 

Statut Klubu

Międzyszkolny Klub Sportowy „Swim Academy Termy Jakuba” Oława


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.  Międzyszkolny Klub Sportowy „Swim Academy Termy Jakuba” Oława zwany w dalszej części „Klubem” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

2.  Klub działa zgodnie z ustawą O sporcie z 25 czerwca 2010 r. Dz.U.2010 nr 127, poz. 857, z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 2015 r. Dz.U.2015 poz.1393, z niniejszym statutem oraz posiada osobowość prawną.

3.  Klub może używać nazwy skróconej : MKS „Swim Academy Termy Jakuba" Oława.

§ 2.

1.  Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.  Siedzibą Klubu są Baseny Miejskie „Termy Jakuba” w Oławie.

4.  Czas działania Klubu jest nieograniczony.

§ 3.

Klub może być członkiem innych okręgowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

1.  Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

2.  Klub może powoływać sekcje sportowe.

3.  Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

4.  Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

5.  Klub prowadzi działalność statutową w zakresie sfery zadań publicznych i jest to działalność na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną działalnością Klubu.

§ 4.

1.  Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.     

   

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Klubu

§ 5.

Celem Klubu jest:

 1. Propagowanie działalności sportowej na terenie działalności Klubu.
 2. Organizowanie życia sportowego dzieciom, młodzieży i dorosłym w oparciu o możliwośobiektowe i sprzętowe pływalni oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 3. Szkolenie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych w wybranych dyscyplinach sportu oraz udział w organizowanych przez uprawnione do tego instytucje imprezach sportowych.
 4. Kształcenie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 5. Organizowanie zgrupowań treningowych i obozów kondycyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 6. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji i promocji zdrowia.
 7. Cele Klubu mogą być realizowane w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej.

§ 6.

Zasady działania Klubu:

1. Tworzenie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej utalentowanym dzieciom, młodzieży i dorosłym.

2. Współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, władzami obiektów oraz innych instytucji i organizacji działających w sferze kultury fizycznej.

3. Nauczanie wybranych dyscyplin sportu oraz działalność wychowawcza w tym zakresie.

4. Bezpłatne wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów propagujących sport, rekreację i aktywność ruchową.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki

§ 7.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.

§ 8.

1. Członkami Klubu mogą być osoby pragnące realizować cele i zadania Klubu.

2. Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie deklaracji.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców.

5. Członkowie Klubu zobowiązani są dbać o dobro i rozwój Klubu, przestrzegać Statut Klubu i współdziałać w realizacji programu działalności Klubu.

6. Członkowie Klubu zobowiązani są do płacenia składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 9.

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym, mogą wybierać i być wybierani do władz Klubu.

2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu.

4. Otrzymywania od władz Klubu pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności.

5. Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 10.

1. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu,
 2. nieopłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
 3. wykluczenia.

2. Wykluczenie z Klubu na podstawie decyzji Zarządu, może nastąpić wskutek:

 1. działania na szkodę Klubu,
 2. nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów,
 3. brak zaangażowania w działalność statutową Klubu przez okres 6 miesięcy,
 4. rozwiązania się Klubu.

3. Od wykluczenia z Klubu na podstawie decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§ 11.

1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata.

 1. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Klubu.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

§ 12.

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 13.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych na piśmie przez członków Klubu pod obrady Walnego Zebrania Klubu nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 14.

1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem i Sekretarzem.

5. Zarząd Klubu może podjąć decyzję o rozszerzeniu nazwy Klubu o nazwę sponsora.

6. W sytuacjach uzasadnionych celami statutowymi Klubu funkcję Skarbnika pełni Sekretarz Zarządu.

§ 15.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwalanie okresowych planów działań i preliminarzy budżetowych.

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych organów Klubu.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami zarządu Klubu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Klubem,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 17.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§ 18.

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną działalność na rzecz rozwoju Klubu oraz za osiągnięcia sportowe przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. Pochwały ustne lub pisemne.
 2. Nagrody.
 3. Dyplomy i odznaki honorowe.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 19.

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
 4. wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 20.

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny i zapisy,
 3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
 4. dochody z majątku,
 5. inne wpływy.

3. Majątek i dochody Klubu są przeznaczone na realizacje celów statutowych oraz na koszty funkcjonowania Klubu.

§ 21.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Sekcje sportowe Klubu

§ 22.

1. Sekcja sportowa stanowi komórkę organizacyjną Klubu, która grupuje członków uprawiających określoną dyscyplinę sportową.

2. Sekcje sportowe powołuje i nadzoruje Zarząd Klubu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 23.

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24.

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 25.

Uchwała o zmianie Statutu oraz o likwidacji Klubu wymaga zgłoszenia do organu rejestrującego.

 

Kontakt

Międzyszkolny Klub Sportowy "Swim Academy" Termy Jakuba Oława
ul. 1 Maja 33a
55-200 Oława

NIP 9121874033     Regon 022195647

tel. 601 316 031 / 696 433 652

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konto bankowe:
Bank Społdzielczy w Oławie 04 9585 0007 0010 0019 7976 0001

Copyright © 2013. Swim Academy Termy Jakuba Rights Reserved.


Facebook youtube

UWAGA ! W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego, informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu. Informacje na temat cookies.

  Akceptacja