Przejdź do treści

statut klubu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.  Międzyszkolny Klub Sportowy „Swim Academy Termy Jakuba” Oława zwany w dalszej części „Klubem” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

2.  Klub działa zgodnie z ustawą O sporcie z 25 czerwca 2010 r. Dz.U.2010 nr 127, poz. 857, z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 2015 r. Dz.U.2015 poz.1393, z niniejszym statutem oraz posiada osobowość prawną.

3.  Klub może używać nazwy skróconej : MKS „Swim Academy Termy Jakuba” Oława.

§ 2.

1.  Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.  Siedzibą Klubu są Baseny Miejskie „Termy Jakuba” w Oławie.

4.  Czas działania Klubu jest nieograniczony.

§ 3.

Klub może być członkiem innych okręgowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

1.  Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

2.  Klub może powoływać sekcje sportowe.

3.  Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

4.  Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

5.  Klub prowadzi działalność statutową w zakresie sfery zadań publicznych i jest to działalność na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną działalnością Klubu.

§ 4.

1.  Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.     

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Klubu

§ 5.

Celem Klubu jest:

1. Propagowanie działalności sportowej na terenie działalności Klubu.

2. Organizowanie życia sportowego dzieciom, młodzieży i dorosłym w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe pływalni oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

3. Organizowanie życia sportowego dzieciom, młodzieży i dorosłym w innych dyscyplinach sportowych oraz turystyce, rekreacji i innej aktywności ruchowej.

4. Szkolenie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych w wybranych dyscyplinach sportu oraz udział w organizowanych przez uprawnione do tego instytucje imprezach sportowych.

5. Kształcenie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

6. Organizowanie zgrupowań treningowych i obozów kondycyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

7. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji i promocji zdrowia.

8. Realizowanie zadań sportowych związanych z upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego.

9. Cele Klubu mogą być realizowane w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej.

§ 6.

Zasady działania Klubu:

1. Tworzenie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej utalentowanym dzieciom, młodzieży i dorosłym.

2. Współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, władzami obiektów oraz innych instytucji i organizacji działających w sferze kultury fizycznej.

3. Nauczanie wybranych dyscyplin sportu oraz działalność wychowawcza w tym zakresie.

4. Bezpłatne wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów propagujących sport, rekreację i aktywność ruchową.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki

§ 7.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.

§ 8.

1. Członkami Klubu mogą być osoby pragnące realizować cele i zadania Klubu.

2. Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie deklaracji.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców.

5. Członkowie Klubu zobowiązani są dbać o dobro i rozwój Klubu, przestrzegać Statut Klubu i współdziałać w realizacji programu działalności Klubu.

6. Członkowie Klubu zobowiązani są do płacenia składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 9.

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym, mogą wybierać i być wybierani do władz Klubu.

2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu.

4. Otrzymywania od władz Klubu pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności.

5. Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 10.

1. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu,
 2. nieopłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
 3. wykluczenia.

2. Wykluczenie z Klubu na podstawie decyzji Zarządu, może nastąpić wskutek:

 1. działania na szkodę Klubu,
 2. nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów,
 3. brak zaangażowania w działalność statutową Klubu przez okres 6 miesięcy,
 4. rozwiązania się Klubu.

3. Od wykluczenia z Klubu na podstawie decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§ 11.

1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata.

 1. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Klubu.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

§ 12.

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 13.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych na piśmie przez członków Klubu pod obrady Walnego Zebrania Klubu nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 14.

1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem i Sekretarzem.

5. Zarząd Klubu może podjąć decyzję o rozszerzeniu nazwy Klubu o nazwę sponsora.

6. W sytuacjach uzasadnionych celami statutowymi Klubu funkcję Skarbnika pełni Sekretarz Zarządu.

§ 15.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwalanie okresowych planów działań i preliminarzy budżetowych.

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych organów Klubu.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami zarządu Klubu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Klubem,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 17.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§ 18.

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną działalność na rzecz rozwoju Klubu oraz za osiągnięcia sportowe przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. Pochwały ustne lub pisemne.
 2. Nagrody.
 3. Dyplomy i odznaki honorowe.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 19.

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
 4. wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 20.

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny i zapisy,
 3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
 4. dochody z majątku,
 5. inne wpływy.

3. Majątek i dochody Klubu są przeznaczone na realizacje celów statutowych oraz na koszty funkcjonowania Klubu.

§ 21.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

ROZDZIAŁ VII

Sekcje sportowe Klubu

§ 22.

1. Sekcja sportowa stanowi komórkę organizacyjną Klubu, która grupuje członków uprawiających określoną dyscyplinę sportową.

2. Sekcje sportowe powołuje i nadzoruje Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 23.

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24.

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 25.

Uchwała o zmianie Statutu oraz o likwidacji Klubu wymaga zgłoszenia do organu rejestrującego.